Bureau Beke

Actueel

15 november | Van cijfers naar interpretatie
Deze week verscheen het onderzoekrapport ‘Van cijfers naar interpretatie’. In dit onderzoeksrapport staat het duiden van de daling van de jeugdcriminaliteit, zoals opgetekend in de Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC), centraal. Er is geïnventariseerd hoe deskundigen tegen deze ontwikkeling aankijken en welke indicatoren in hun optiek kunnen bijdragen aan het duiden daarvan.

4 november | Uitgaansgeweld
Deze week verscheen in de serie Handboeken Veiligheid de bundel Geweld. In de bundel is aandacht voor geweld en geweldsbeheersing in Nederland. Wij schreven een hoofdstuk over uitgaansgeweld waarin we aandacht schenken aan het fenomeen en de aanpak.

3 oktober | Jongeren en burgerparticipatie
Tot op heden is burgerparticipatie in de opsporing vooral een fenomeen waaraan jongeren niet deelnemen. Om de kennis over en de bereidheid tot burgerparticipatie onder jongeren te vergroten, heeft op scholengemeenschap Het Streek in Ede de pilot ‘Hero of Zero’ gedraaid. Via acties op school, videologboeken (vlogs) en sociale media zijn de middelbare scholieren geattendeerd op facetten van burgerparticipatie. De pilot is door Bureau Beke op de eventuele effecten geëvalueerd. Uit de evaluatie komt naar voren dat er zowel binnen als buiten de pilot kansen liggen om kennis rond burgerparticipatie en de meldingsbereidheid te vergroten. De evaluatie levert aanknopingspunten voor een meer op jongeren toegespitste manier van burgerparticipatie.

21 september | De aanpak van dierenmishandeling- en verwaarlozing anno 2016
Sinds eind 2011 bestaan de dierenpolitie en meldpunt 144 ‘red een dier’. In de aanpak van dierenmishandeling -en verwaarlozing werkt de dierenpolitie samen met diverse dierenhulpverleningsorganisaties. In 'Hoe lopen de hazen' schetsen we hoe deze aanpak vijf jaar na dato verloopt. Aan bod komt welke afspraken er op papier zijn gemaakt, hoe deze in de praktijk worden nageleefd en welke knelpunten zich daarbij voordoen. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het aantal dierenwelzijnszaken in relatie tot de nieuwe aanpak kwantitatief beschreven. De bevindingen vormen input voor het verder ontwikkelen van de aanpak van dierenwelzijnszaken.

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl