Bureau Beke

Kansen voor een integrale aanpak

Ondermijnende criminaliteit geanalyseerd en integraal aangepakt

In een coproductie tussen het RIEC Rotterdam en Bureau Beke worden twee vormen van ondermijnende criminaliteit geanalyseerd (zowel systeem- als straatinformatie). Op basis van de uitgevoerde analyses wordt nagegaan wat de kansen zijn voor een integrale aanpak vanuit het RIEC en haar partners. Telkens wordt nagegaan of de opsporingsaanpak versterkt of zelfs vervangen kan worden door een bestuurlijke of financiële aanpak. De deelstudies betreffen de aanpak van criminele families en en mensensmokkel.

In de deelstudie ‘Ontmantelen van criminele families’ richten we ons op een criminele familie, waarvan de leden zich stelselmatig schuldigmaken aan vormen van ondermijnende criminaliteit. De aanpak van deze vaak ongrijpbare families is lastig en kost veel capaciteit. Daarbij slagen hulpverleners er vaak maar moeizaam in om de gesloten cultuur van dergelijke families te doorbreken en worden zij regelmatig agressief tegengewerkt, waardoor geen zicht komt op de problemen. Ook de klassieke handhavende en strafrechtelijke aanpak door politie een justitie werpen niet de gewenste vruchten af. De huidige aanpak heeft met andere woorden geen langetermijneffecten terwijl de negatieve invloed van de familie op de omgeving wel aanwezig blijft.Centraal in deze deelstudie staat het optekenen van een methodiek om criminele families te ontmantelen.

In de deelstudie ‘Mensensmokkel ontrafeld’ voeren we onderzoek uit naar mensen-smokkel in het werkgebied van het RIEC Rotterdam. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met diverse veiligheidspartners van het RIEC. Om na te gaan of er naast een strafrechtelijke aanpak – die nu vanzelfsprekend gestalte krijgt - ook kansen zijn voor een integrale aanpak van uit het RIEC en haar partners, worden diverse onderzoeksactiveiten uitgevoerd. Te denken valt aan een literatuurstudie, een analyse strafrechtelijke onderzoeken, meedraaien van diensten, interviews en operationele expertmeetings.

Opdrachtgever

RIEC Rotterdam

Projectteam

Henk Ferwerda, Tom van Ham, Anouk Lenders (Bureau Beke) en Hans Lesscher (RIEC)

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl